Marketing i Biznes Prawo w biznesie Zawieszenie działalności gospodarczej: Prawo przedsiębiorców II

Zawieszenie działalności gospodarczej: Prawo przedsiębiorców II

Zawieszenie działalności gospodarczej: Prawo przedsiębiorców II

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Zawieszenie działalności gospodarczej to trudny krok dla każego przedsiębiorcy. W jednym z ostatnich artykułów na łamach Marketing i Biznes pisałem o nowych udogodnieniach dotyczących osób rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Niewątpliwie nowe mechanizmy trzeba ocenić pozytywnie i mówiąc wprost – są one korzystne nie tylko dla osób, które chcą dopiero rozpocząć działalność gospodarczą, ale także dla Skarbu Państwa, który z pewnością ograniczy w ten sposób „szarą strefę”. Dzisiaj natomiast napiszę o czymś innym, a mianowicie o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej.


Temat może nie aż tak „przedsiębiorczy” jak poprzedni, jednak decydując się na postawienie pierwszych korków w biznesie warto wiedzieć co i kiedy ewentualnie możemy zrobić jeśli sprawy nie potoczą się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Rzecz jasna można wtedy zamknąć firmę. Czy jednak jest to konieczne? Alternatywą do tego będzie najczęściej zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej.

Już w tym miejscu trzeba powiedzieć, że możliwość zawieszenia działalności gospodarczej nie jest niczym nowym. Istniała ona także w czasie obowiązywania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wraz z wejściem w życie Prawa przedsiębiorców zmieniły się jednak pewne kwestie, które dotyczą możliwości zastosowania tego rozwiązania. Trzeba więc po raz kolejny rozważyć, czy zmiany te należy uznać za korzystne, czy też godzące w interesy przedsiębiorców.

Przechodząc więc do oceny zmian trzeba powiedzieć, że zasada pozostała niezmieniona – zawieszenie działalności gospodarczej w dalszym ciągu dotyczy przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. W przeciwieństwie jednak do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zasada ta doznaje pewnych, korzystnych dla przedsiębiorców, wyłomów.

Mianowicie, obecnie zawiesić działalność gospodarczą może również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Zmianę tę należy ocenić korzystnie, gdyż każdy z tych pracowników w rzeczywistości nie wykonuje pracy na rzecz przedsiębiorcy, a pod rządami poprzedniej ustawy fakt, że pozostawali oni „formalnie” zatrudnieni uniemożliwiał zawieszenie działalności gospodarczej.

Ważne jest także i to, że ustawodawca uregulował korzystniej sytuację, gdy osoby przebywające na tych urlopach zakończyłoby je w trakcie trwania zawieszenia działalności gospodarczej. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że wynagrodzenie za przestój określa się w ten sposób, że jest to wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Oczywiście, z perspektywy przedsiębiorcy sytuacja, w której w czasie zawieszenia działalności gospodarczej jest on zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia nie jest najdalej idącym udogodnieniem, jednak niewątpliwie jest to rozwiązanie i tak bardziej korzystne od dotychczasowego.

Zawieszenie działalności na czas nieokreślony

Kolejnym korzystnym rozwiązaniem jest to, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, czyli tych, którzy podlegają wpisowi do CEIDG, zawieszenie działalności gospodarczej może być co prawda dokonane w dalszym ciągu minimalnie na 30 dni – chyba że chodzi o miesiąc luty, gdzie okres ten może wynosić minimum 28 dni – to w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego, gdzie mogło ono trwać co do zasady do 24 miesięcy, teraz działalność gospodarczą można zawiesić na czas nieokreślony.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że udogodnienie to dotyczy przedsiębiorców indywidualnych, ponieważ w przypadku spółek podlegających wpisowi do KRS w dalszym ciągu pozostał maksymalny okres zawieszenia działalności gospodarczej w wymiarze 24 miesięcy.

W przypadku spółek podlegających wpisowi do KRS, zawieszenie działalności gospodarczej następuje od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej, niż od dnia złożenia wniosku. Oznacza to, że musimy dopilnować złożenia wniosku o wpis zawieszenia działalności gospodarczej nie później niż w dniu, który ma być pierwszym dniem zawieszenia tej działalności.

W innym przypadku nasz wniosek nie będzie mógł być uwzględniony.

Warto też wiedzieć, że co do zasady tak zawieszenie, jak i podjęcie działalności gospodarczej, odbywa się na wniosek. Oznacza to, że bez naszej wyraźnej woli nie może dojść do zawieszenia działalności gospodarczej, którą prowadzimy i to niezależnie, czy robimy to jako indywidualny przedsiębiorca wpisany do CEIDG, czy tez jako spółka wpisana do KRS.

Trzeba natomiast podkreślić, że w przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Zasadą jest, że w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie jesteśmy uprawnieni do prowadzenia jakichkolwiek działań, które łączą się z uzyskiwaniem przez nas przychodu, czy nawet stanowiących element prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie można wtedy, tak wykonywać działalności gospodarczej, jak i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że w tym okresie wszystkie sprawy, które dotyczą prowadzonej przez nas firmy zostają „automatycznie” zawieszone. Tak w poprzedniej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, jak i w obecnej ustawie Prawo przedsiębiorców są bowiem wskazane sytuację, w których zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia nas z działania.

W tym okresie przedsiębiorca:

1)   może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

2)   może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3)   może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4)   ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

5)   wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6)   może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

7)   może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Tych wyjątków jest kilka, jednak można je łącznie opisać w ten sposób, że dotyczą one w zasadzie każdorazowo działań przedsiębiorcy związanych ze zdarzeniami, które miały miejsce jeszcze przed datą zawieszenia działalności gospodarczej.

Przede wszystkim wynika z nich natomiast to, że przedsiębiorca na dzień zawieszenia tej działalności nie jest bynajmniej zobowiązany do tego, żeby mieć rozwiązane wszelkie umowy z kontrahentami, ani też to że w czasie zawieszenia działalności gospodarczej nie można uzyskiwać przychodu, jeśli ten wynika z działań mających miejsce w okresie poprzedzającym moment zawieszenia działalności gospodarczej.

Co więcej, zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku odprowadzenia podatków od tak osiągniętych środków pieniężnych i to tak w zakresie podatku dochodowego, jak i podatku VAT. Ponadto, w tym okresie możemy zostać poddani kontroli, jak również zostać pozwani, ale i możemy pozwać innego przedsiębiorcę.

Wejście w życie Prawa przedsiębiorców nie spowodowało rewolucyjnych zmian jeśli chodzi o zawieszenie działalności gospodarczej. W zasadzie widać bardzo dużą tożsamość między poprzednią, a obecną regulacją w tym zakresie. Niewątpliwie jednak zmiany, które zostały w tym zakresie wprowadzone należy ocenić korzystnie. Stwarzają one bowiem większe możliwości małym przedsiębiorcom do elastycznego dostosowywania swojego biznesu do sytuacji rynkowej, czy też osobistej.

Artykuł powstał dzięki kancelarii Kantorowski i Wspólnicy  Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj podcastu Prawo dla Biznesu Piotra Kantorowskiego.

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl