Regulamin serwisu marketingibiznes.pl

Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.marketingibiznes.pl prowadzonego przez Michała Bąka oraz Bartosza Ferenca prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą MIB Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 24/1104, 35-060 Rzeszów, NIP: 813 384 70 01, REGON: 38748194000000, adres elektroniczny: biuro@marketingibiznes.pl, dalej jako Usługodawca, określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, warunki świadczenia tych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także odpowiedzialność Usługodawcy.

 

Spis treści:

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną,

§ 4 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

§ 5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

§ 7 Odpowiedzialność

§ 8 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
 2. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 3. Usługodawca – Michał Bąk oraz Bartosz Ferenc prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą MIB Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 24/1104, 35-060 Rzeszów, NIP: 813 384 70 01, REGON: 38748194000000, adres elektroniczny: biuro@marketingibiznes.pl
 4. Usługobiorca – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
 5. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem www.marketingibiznes.pl, prowadzony przez Usługodawcę, będący magazynem internetowym,
 6. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
 2. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
 3. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Usługobiorca obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie.

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
 2. udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie,
 3. umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu,
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, dodania kolejnych Usług elektronicznych, a także do całkowitego usunięcia Serwisu.

 § Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
 2. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
 3. dostęp do sieci Internet
 4. odpowiednie oprogramowaniem, w tym co najmniej przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z włączoną obsługą Java Script.
 5. W przypadku korzystania przez Usługobiorców z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
 6. W ramach korzystania z Serwisu zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisu, z wyjątkiem treści zamieszczonych bezpośrednio przez Usługobiorcę.
 7. Zakazane jest korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 8. Usługobiorca korzystając z Serwisu zobowiązuje się do powstrzymywania się od naruszania dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej przysługujących osobom trzecim lub Usługodawcy.

 § Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Usługobiorca.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@marketingibiznes.pl lub pisemnie na adres:  MIB Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 24/1104, 35-060 Rzeszów
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

 

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie przez Usługodawcę, w ramach świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy. Treści te nie stanowią również porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie.
 2. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby treści publikowane w Serwisie były kompletne i aktualne, jednakże nie udziela gwarancji, iż treści te są pozbawione jakichkolwiek błędów, niedokładności, czy też nie straciły na aktualności od czasu ich publikacji.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
Powered by: unstudio.pl