Marketing i Biznes Prawo w biznesie Czym jest działalność nierejestrowa?

Czym jest działalność nierejestrowa?

Czym jest działalność nierejestrowa?

Nieformalne spotkanie dla przedsiębiorców

Sprawdź Founders Beer!

Działalność nierejestrowa, to swoiste novum dla osób chcących postawić pierwsze kroki w biznesie. Instytucja działalności nierejestrowej została wprowadzona i zawarta w art. 5 ustawy prawo przedsiębiorców, będącej częścią Konstytucji biznesu. Celem Konstytucji biznesu jest ukształtowanie otoczenia prawno – instytucjonalnego dla młodych, polskich przedsiębiorców.

Prowadzenie działalności nierejestrowej możliwe jest bez szeregu obowiązków administracyjnych, jak również fiskalnych. Aby uniknąć konieczności dokonywania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystarczy prowadzić działalność na niewielką skalę w tym działalność dorywczą, z której miesięczny przychód nie przekroczy kwoty 1.125,00 zł.

Próg w wysokości 1.125,00 zł dotyczy przychodu należnego, a nie dochodu, o czym należy pamiętać. Wynika on z tego, że w 2019 roku, kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2250,00 zł brutto, co oznacza, że działalność nierejestrowana może być prowadzona do limitu przychodów zmniejszonych o połowę. Działalność nierejestrowa może posiadać cechy działalności gospodarczej, a więc być zarówno zorganizowana jak i ciągła. Poza brakiem konieczności dokonywania wpisu do CEIDG, osoba prowadząca działalność nierejestrową zwolniona jest z szeregu innych obowiązków. Nie ma konieczności uzyskiwania numeru NIP i REGON, nie wymaga się opłacania składek zus na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ani składki zdrowotne. Osoba prowadząca nierejestrową działalność samodzielnie nie składa więc deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a co za tym idzie, nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń.

Obowiązki prowadzącego działalność nierejestrową

Pierwszym i co do zasady najważniejszym obowiązkiem związanym z prowadzeniem działalności nierejstrowejjest obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, zawierającej sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu należnego z danego dnia. Sposób prowadzenia ewidencji jest dowolny, na dobrą sprawę można ją prowadzić w zwykłym zeszycie. Z punktu widzenia osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną, jest to o tyle korzystne, że może ona na bieżącą monitorować, czy próg kwotowy nie został przekroczony.

Obowiązkiem fakultatywnym jest uzyskanie numeru NIP. Oznacza to, że można się ubiegać o jego nadanie za pomocą formularza NIP – 7, ale ustawodawca wprost nie narzuca takiego obowiązku. Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku niektórych rodzajów działalności, w których wymagane jest posiadanie i korzystanie z kasy fiskalnej, istnieje konieczność nadania numeru NIP. Świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, przewozowych, związanych z mechaniką samochodową, wyżywieniem, usług kulturalnych i rozrywkowych – wymaga posiadania i korzystania z kasy fiskalnej, nawet w przypadku, gdy działalność będzie nierejestrowa.

Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, bo za taki podmiot uznawana jest osoba prowadząca działalność  nierejestrową, ma obowiązek rozliczać przychody z działalności nierejestrowej, oczywiście po dokonaniu odliczenia kosztów, w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej.

Kolejnym z obowiązków jest wystawianie na żądanie zgłoszone przez drugą stronę transakcji rachunku bądź faktury, chociażby tej uproszczonej, zawierającej co najmniej: datę wystawienia, numer, imię i nazwisko podatnika oraz nabywcy towaru lub usługi, oraz ich adresy, następnie nazwę i rodzaj usługi, ilość dostarczonych towarów lub zakres usług, cenę jednostkową i kwotę należności. To oczywiście, jeśli takie żądanie zostało zgłoszone w terminie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.

Warto też wiedzieć, że osoba prowadząca działalność nierejestrową musi respektować wszelkie uprawnienia konsumenckie w relacjach z klientami, zarówno wynikające te z rękojmi i gwarancji, jak również prawa do odstąpienia od zawartej umowy, bez podawania przyczyny w określonych w ustawie przypadkach. Innymi słowy, w kontaktach biznesowych osoba prowadząca działalność nierejestrową traktowana jest na równi z innymi przedsiębiorcami i obowiązują ją tak przepisy dotyczące sprzedaży na rzecz konsumentów, jak i te dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO).

Działalność nierejestrowa a VAT

Osoba prowadząca działalność nierejestrową, co do zasady zwolniona jest z obowiązku płacenia podatku VAT. Wobec takich osób ustawodawca stosuje więc szczególne procedury dotyczące „drobnych przedsiębiorczości”. Zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnieniu od podatku VAT podlega sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się podatek dochodowy.Ponadto, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym,

kwoty 200 000 zł.

Warto jednak wiedzieć, że ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza obligatoryjne  opodatkowane podatkiem VAT, bez względu na wartość sprzedaży – są między innymi usługi prawnicze oraz usługi doradztwa, a także dostawa wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych akcyzą, środków transportu lub budynków. Tym samym, jeśli przedsiębiorca nierejestrowy działa w tej właśnie branży to będzie musiał być VATowcem.

Osoba prowadząca działalność nierejestrową, obowiązana jest do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz właściwego Urzędu skarbowego w wysokości 18%, a po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego – 32% stawki PIT. Rozliczenie z fiskusem następuje rocznie, w zeznaniu PIT-36.

Zalety  i wady

Z pewnością, główną zaletą działalności nierejestrowanej, jest to, że można poprowadzić działalność „na próbę”. W sytuacji, kiedy biznes okaże się dochodowy, działalność taką można, a nawet musimy rozwinąć i rozpocząć „pełnowymiarową” działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność nierejestrowa jest to również alternatywna i prosta metoda na podjęcie dodatkowej formy zarobkowania, obok pracy na etacie.

Do wad działalności nierejestrowej z pewnością należy natomiast zaliczyć to, że działalność ta nie może wiązać się z uzyskaniem zezwolenia, koncesji czy też wpisu w rejestrze działalności regulowanej na podstawie przepisów innych ustaw. Dodatkowo, działalność taka nie może zostać zastosowana w przypadku osób prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej, czy też spółek prawa handlowego. Ostatecznie, o czym warto pamiętać, brak będzie też prawa do bezpłatnego leczenia, wypłaty „chorobowego”, macierzyńskiego czy wypłaty pieniędzy w razie wypadku przy pracy, chyba że działalność nierejestrowa nie jest jedyną formą zarobkowania.


Treść została opublikowana dzięki współpracy z kancelarią prawną Kantorowski, Głąb i wspólnicy.

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl