Marketing i Biznes Prawo w biznesie Jak zabezpieczyć firmę na wypadek śmierci, gdy nasza działalność jest wpisana do CEIDG ?

Jak zabezpieczyć firmę na wypadek śmierci, gdy nasza działalność jest wpisana do CEIDG ?

Jak zabezpieczyć firmę na wypadek śmierci, gdy nasza działalność jest wpisana do CEIDG ?

Prowadzisz firmę? Wyjedź w gronie liderów biznesu i weź udział w warsztatach z topowymi ekspertami

Sprawdź szczegóły

Dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej! Dotychczas, w zasadzie jedyna opcją na utrzymanie ciągłości działania firmy w wypadku śmierci przedsiębiorcy było przekształcenie się takiego przedsiębiorcy w spółkę prawa handlowego. Oczywiście, takie rozwiązanie w wielu przypadkach jest optymalne, jednak jak pokazuje doświadczenie – najczęściej w sytuacji, gdy jedynym powodem takiego przekształcenia były kwestie spadkowe przedsiębiorcy nie decydowali się na takie działanie.

Trzeba wyjaśnić, że jeszcze ostatnio sprawa wyglądała tak, że jeśli firma była prowadzona w ramach wpisu do CEIDG to z chwilą śmierci przedsiębiorcy traciła ona w zasadzie byt prawny. Oczywiście można było na kanwie dotychczasowych składników majątkowych takiego przedsiębiorstwa prowadzić tę samą działalność, jednak było to realnie możliwe dopiero po zakończeniu spraw spadkowych. W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się biznesie ten czas dla wielu firm oznaczał utratę pozycji rynkowej.

Zarząd sukcesyjny

Sprawa ta ulega jednak zmianie ponieważ w dniu 25 lipca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym  przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która reguluje te właśnie kwestie w sposób umożliwiający dalsze działanie firmy prowadzonej przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG także po jego śmierci. Ustawa ta wchodzi w życie 25 listopada 2018 r.

Ustawa ta reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo w spadku

Jednym z podstawowych pojęć tej ustawy jest pojęcie przedsiębiorstwa w spadku. Jest to po prostu ogół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiący mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci. Warto podkreślić, że jeśli majątek przedsiębiorstwa stanowił współwłasność małżeńską to w skład przedsiębiorstwa w spadku wejdzie całość tego przedsiębiorstwa, a nie tylko ta jego część, która wchodziłaby w skład spadku po zmarłym przedsiębiorcy. Na tym jednak nie koniec, skoro zarząd sukcesyjny ma na celu dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy to zgodnie z ustawą do przedsiębiorstwa w spadku wchodzą także te składniki majątkowe, które zostały nabyte po śmierci przedsiębiorcy przez zarządcę sukcesyjnego oraz inne, które szczegółowo wymienia ustawa.

Ustawa reguluje też kwestie właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Już w tym miejscu trzeba podkreślić, że nie jest nim bynajmniej zarządca sukcesyjny. W zależności od konkretnej sytuacji mogą to być:

  • osoba lub osoby, które nabyły majątek wchodzący w skład przedsiębiorstwa w spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego, testamentu lub zapisu windykacyjnego,
  • małżonek zamarłego przedsiębiorcy jeśli między nim, a przedsiębiorcą była ustawowa wspólność małżeńska w skład której wchodziło przedsiębiorstwo w spadku w części przypadającej na niego zgodnie z przepisami,
  • osoba, która od osób wymienionych w punkcie 1 i 2 na podstawie czynności prawnej nabyła przedsiębiorstwo w spadku albo też podmiot do którego przedsiębiorstwo w spadku zostało wniesione.

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego

Zacznijmy jednak od początku. Jak można ustanowić zarządcę sukcesyjnego? Otóż są do tego dwie drogi: jedna możliwa do zastosowania przez przedsiębiorcę za jego życia, a druga możliwa do wdrożenia już po jego śmierci.

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę

Jeśli zarządca sukcesyjny ma być ustanowiony za życia przedsiębiorcy to sprawa jest stosunkowo prosta. Do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego wymagane jest:

1)     powołanie zarządcy sukcesyjnego;

2)     wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji;

3)     dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Warto podkreślić, że nie jest przeszkodą do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego zawieszenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przeszkodą taką staje się dopiero ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o wybór osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego to musimy wiedzieć, że musi ona mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie może być w stosunku do niej orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej czy to przez sąd upadłościowy czy też przez sąd karny.

Przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego w dwojaki sposób:

1)   poprzez  wskazanie określonej osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego albo

2)   poprzez zastrzeżenie, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Warto zwrócić uwagę, że powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę oraz wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji w przypadkach wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Co prawda, zarząd sukcesyjny może sprawować tylko jeden zarządca sukcesyjny jednak przedsiębiorca jest uprawniony do powołania jego zastępców na wypadek, gdyby osoba wybrana w pierwszej kolejności nie chciała lub nie mogła sprawować tej funkcji po śmierci przedsiębiorcy. Ostatnią istotną informacją w tym zakresie jest to, że do skuteczności takiego powołania zarządcy sukcesyjnego koniecznym jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wpis tego zarządcy do CEIDG przed śmiercią.

Jeśli zarządca sukcesyjny będzie ustanowiony jeszcze przed śmiercią przedsiębiorcy to zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku rozpoczyna się co do zasady z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy

Jeśli natomiast przedsiębiorca przed śmiercią nie złożył wniosku o wpis zarządcy sukcesyjnego to możliwość jego ustanowienia będzie także istniała choć tryb, który będzie miał tu zastosowanie będzie zdecydowanie bardziej formalistyczny.

Po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:

1)     małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku lub

2)     spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo

3)     spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Trzeba wiedzieć, że w tym przypadku do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego konieczna jest wola osób będących właścicielem przedsiębiorstwa w spadki, które łącznie mają więcej niż 85% udziału w przedsiębiorstwie w spadku. Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego procent ten będzie obliczany zgodnie z treścią tych orzeczeń. Przed ich uprawomocnieniem się będzie on obliczany przy uwzględnieniu wszystkich znanych osobie powołującej zarządcę sukcesyjnego osób, którym w chwili powołania zarządcy sukcesyjnego przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.

W tym przypadku zarządcę sukcesyjnego ustanawia się jednak w formie aktu notarialnego. W tej formie trzeba złożyć tak oświadczenie o jego powołaniu, jak i oświadczenie o wyrażeniu na niego zgody. W pewnych przypadkach wraz z oświadczeniem o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego konieczne będzie złożenie też dalszych oświadczeń i to pod rygorem odpowiedzialności karnej, a to oświadczenie o:

1)     istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi,

2)     znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów.

W przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego już po śmierci przedsiębiorcy oświadczenie przed notariuszem będzie musiała złożyć także osoba, która została powołana na zarządcę sukcesyjnego. Oświadczenie to będzie dotyczyć braku przesłanek negatywnych do ustanowienia jej jako zarządca sukcesyjny. Oświadczenie to także także będzie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego do CEIDG dokona notariusz niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu powołania zarządcy sukcesyjnego. Od chwili wpisania zarządcy sukcesyjnego do CEIDG będzie on uprawniony do pełnienia swojej funkcji.

Niezmiernie istotne jest to, że uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Jeżeli akt zgonu przedsiębiorcy nie zawiera daty zgonu albo chwila śmierci przedsiębiorcy została oznaczona w postanowieniu stwierdzającym zgon, termin ten biegnie od dnia znalezienia zwłok przedsiębiorcy albo uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego jego zgon.

Czas do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego

Jeśli zarządca sukcesyjny nie został ustanowiony albo też nie rozpoczął wykonywania swojej funkcji powstaje problem zarządzania przedsiębiorstwem do momentu ustanowienia zarządcy.

Ustawodawca wprowadza w takim przypadku regulacje, które co prawda nie pozwalają na pełny zarząd przedsiębiorstwem w spadku, ale co najmniej pozwalają na jego dalsze prowadzenie bez uszczerbku dla majątku przedsiębiorstwa. Do dnia wygaśnięcia prawa do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, to jest co do zasady przez dwa miesiące od śmierci przedsiębiorcy:

1) małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku lub

2) spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, albo

3) spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny, któremu zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku

są uprawnieni do dokonywać czynności koniecznych do zachowania majątku lub możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku, polegających w szczególności na:

1) zaspokajaniu wymagalnych roszczeń lub przyjmowaniu należności, które wynikają ze zobowiązań przedsiębiorcy związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, powstałych przed jego śmiercią;

2) zbywaniu rzeczowych aktywów obrotowych.

Warto zauważyć, że katalog tych czynności jest przykładowy na co wprost wskazuje zwrot „w szczególności”. Osoby te mogą bowiem co do zasady dokonywać czynności zwykłego zarządu w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę przed jego śmiercią, jeżeli ciągłość tej działalności jest konieczna do zachowania możliwości jej kontynuacji lub uniknięcia poważnej szkody.

Trzeba podkreślić, że jeśli jedna z osób uprawnionych do podejmowania tych czynności w złej wierze dokona czynności prawnej dotyczącej przedsiębiorstwa w spadku to będzie ona osobiście ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za jej dokonanie. Odpowiedzialność ta jednak będzie w stosunku do właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, gdyż w stosunku do kontrahentów takiego przedsiębiorstwa podejmować ona będzie te czynności w imieniu własnym lecz na rzecz przedsiębiorstwa w spadku.

Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku

Po ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego w CEDIG powinien znaleźć się w oznaczeniu przedsiębiorcy dodatek „w spadku”. Tak właśnie będziemy mogli zweryfikować, czy nasz kontrahent, a w zasadzie jego przedsiębiorstwo jest dalej uprawniony do działania. Tak sam dodatek do firmy przedsiębiorcy powinien być zamieszczony w CEIDG, gdy jeszcze nie ustanowiono zarządcy sukcesyjnego, jednak osoby uprawnione do jego ustanowienia zamierzają to zrobić.

Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Zarząd sukcesyjny nie może być przeniesiony jednak zarządca sukcesyjny może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności. Zarządu sukcesyjnego nie można ograniczyć w stosunku do osób trzecich. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że zarządca sukcesyjny jest co do zasady uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu przedsiębiorstwem. Do dokonania czynności przekraczających ten zwykły zarząd potrzebuje on zgody wszystkich właścicieli spadku, a jeśli jej nie uzyska może o taką zgodę wystąpić do sądu. Jeśli ważność danej czynności prawnej wymaga formy szczególnej to i zgoda powinna być udzielona w tej formie co rzecz jasna nie dotyczy zgody wyrażonej przez sąd. W okresie zarządu sukcesyjnego zbycie przedsiębiorstwa w spadku albo udziału w przedsiębiorstwie w spadku wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Warto wiedzieć, że zarządca sukcesyjny może otrzymywać wynagrodzenie. Ze względu na to, że do tej funkcji odpowiednio stosuje się przepisu o zleceniu funkcję tę można pełnić także nieodpłatnie. Jeśli natomiast chodzi o właścicieli przedsiębiorstwa w spadku to mają oni prawo do udziału w zyskach i uczestniczą w stratach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku, w takim stosunku, w jakim przysługuje im udział w przedsiębiorstwie w spadku. Właściciele przedsiębiorstwa w spadku mogą żądać podziału i wypłaty zysku pomniejszonego o należności publicznoprawne i niepokryte straty z upływem roku od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego i z końcem każdego kolejnego roku za rok poprzedni. Na żądanie właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, zarządca sukcesyjny wypłaca im zaliczki na poczet przewidywanego zysku, chyba że byłoby to sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki. Zaliczki mogą być wypłacane wyłącznie ze środków pieniężnych.

Dodatkowo, warto wiedzieć że zarządca sukcesyjny jest zobowiązany do złożenia spisu inwentarza obejmującego aktywa i pasywa przedsiębiorstwa w spadku niezwłocznie po tym jak zostanie ustanowiony. Po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego osoba, która pełniła funkcję zarządcy sukcesyjnego w chwili wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, wydaje przedsiębiorstwo w spadku jego właścicielom, a jeżeli zarząd sukcesyjny wygasł przed uprawomocnieniem się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniem aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniem europejskiego poświadczenia spadkowego – osobie, która przyjęła spadek. W przypadku braku takiej osoby zarządca sukcesyjny składa wniosek o zabezpieczenie spadku.  Właściciel przedsiębiorstwa w spadku, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku w chwili wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego, może zażądać od osoby, która pełniła funkcję zarządcy sukcesyjnego w chwili wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego pisemnego sprawozdania z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku wraz ze wskazaniem stanu przedsiębiorstwa w spadku na chwilę wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku

Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Jeżeli jednak chodzi o kontynuowanie umów zawartych jeszcze przed śmiercią przedsiębiorcy ustawa wprowadza pewne wyjątki. Warto jednak wiedzieć, że za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku solidarną odpowiedzialność ponoszą właściciele przedsiębiorstwa w spadku. Zasadą jest też, że zarządca sukcesyjny nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca sukcesyjny ponosi jednak odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.

Warto wiedzieć, że jeśli zarządca sukcesyjny zostanie powołany sprzecznie z regulacjami ustawowymi to odpowiedzialność za szkodę, która może wyniknąć z jego działań lub zaniechań ponosi on solidarnie z osobą, która go powołała oraz osobami, które wyraziły na to zgodę jeśli osoby te działały w złej wierze. Pozostałe osoby, czyli te które działały w dobrej wierze, będące właścicielem spadku także poniosą w tym przypadku odpowiedzialność, która jednak będzie ograniczona do wartości stanu czynnego przedsiębiorstwa w spadku przypadającej przypadająca na udział danej osoby obliczony według stanu na dzień, w którym osoba taka dowiedziała się o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego.

Kontynuacja umów

W okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego każda ze stron umowy może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia. Druga strona umowy zawartej przez przedsiębiorcę nie może jednak powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, jeżeli zostanie jej zaoferowane świadczenie wzajemne. Bieg terminów spełnienia świadczenia oraz terminów do wykonania innych obowiązków lub uprawnień wynikających z umowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony – do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego. Jeśli chodzi natomiast o umowy o pracę to w przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego umowy te trwają dalej, a uprawnienia i obowiązki pracodawcy wykonuje zarządca sukcesyjny.

Koncesje, zezwolenia, licencje oraz pozwolenia

Jeżeli chodzi o koncesje, zezwolenia, licencje oraz pozwolenia to do tej pory sprawa była o tyle skomplikowana, że nawet jeśli udało się maksymalnie szybko przejąć przez spadkobierców prawne władztwo nad składnikami majątkowymi przedsiębiorstwa zmarłego przedsiębiorcy to i tak powyższe na nich nie przechodziły, gdyż były niejako przypisane do zmarłego. W związku z wprowadzeniem ustawy o zarządzenie sukcesyjnym sytuacja ta ulegnie jednak zmianie, co pozwoli w większości przypadków na kontynuowanie działalność zmarłego przedsiębiorcy.

Przedstawiając w tym miejscu jedynie ogólny informacje na temat możliwości kontynuowania  koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń. Przede wszystkim, w terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny może złożyć do organu administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania tej decyzji. Organ administracji publicznej w drodze decyzji potwierdzi możliwość wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego, jeżeli:

1)     są spełnione warunki do uzyskania tej decyzji, określone w odrębnych przepisach;

2)     zarządca sukcesyjny przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków;

3)     zarządca sukcesyjny oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i zobowiązuje się do wykonania związanych z nią obowiązków.

Jeżeli którykolwiek z warunków koniecznych do uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji oraz pozwoleń ma charakter osobisty, tak jak dla przykładu niekaralność, musi być on spełniony przez zarządcę sukcesyjnego.

Koncesje, zezwolenia, licencje oraz pozwolenia wygasają z upływem sześciu miesięcy od dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że stosowny wniosek o ich przeniesienie zostanie złożony przez właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Procedurę taką stosuje się też co do zasady do działalności regulowanej oraz działalności wymagającej wpisu do innego niż rejestr działalności regulowanej rejestru prowadzonego przez organ administracji publicznej.

Po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego w zasadzie analogiczna procedura musi zostać następnie przeprowadzona przez właściciela przedsiębiorstwa w spadku, aby to oni mogli kontynuować koncesje zezwolenia, licencje oraz pozwolenia. Także w tym przypadku wszelkie warunki osobiste konieczne do uzyskania koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń będą oceniane przez pryzmat cech właściciela przedsiębiorstwa.

Odwołanie, rezygnacja i wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

Przedsiębiorca może odwołać zarządcę sukcesyjnego, składając mu oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W tej samej formie może zrezygnować tez zarządca sukcesyjny do momentu śmierci przedsiębiorcy.

Zarządca sukcesyjny przestaje pełnić swoją funkcję z:

1)     dniem śmierci,

2)     dniem ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych,

3)     chwilą odwołania,

4)     upływem dwóch tygodni od złożenia rezygnacji z jej pełnienia jednak nie później niż z chwilą powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego,

5)     dniem uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Po śmierci przedsiębiorcy odwołania zarządcy sukcesyjnego może nastąpić wyłącznie przez osoby uprawnione do jego powołania przy czym wymagana jest zgoda łącznie tylu osób ilu łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 1/2.

Zarząd sukcesyjny wygasa z:

1)     upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w tym okresie żaden ze spadkobierców przedsiębiorcy nie przyjął spadku ani zapisobierca windykacyjny nie przyjął zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie, chyba że zarządca sukcesyjny działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;

2)     dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości;

3)     dniem nabycia przedsiębiorstwa w spadku w całości przez jedną osobę;

4)     upływem miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, chyba że w tym okresie powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego;

5)     dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;

6)     dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku;

7)     upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Warto jednak podkreślić, że Sąd z ważnych przyczyn może przed dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego przedłużyć okres zarządu sukcesyjnego na czas nie dłuższy niż pięć lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Uprawnienie do powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym poprzedni zarządca sukcesyjny został wykreślony z CEIDG.

Wnioski

Instytucja zarządcy sukcesyjnego z pewnością odpowiada potrzebom biznesu! Jej wprowadzenie przede wszystkim eliminuje daleko idący nieład, który zapanował w niejednej firmie wpisanej w CEIDG po śmierci przedsiębiorcy. Przede wszystkim nowa instytucja pozwala na kontynuowanie dotychczasowej działalności, a nie jedynie wykorzystania środków materialnych i niematerialnych w ramach tej zgromadzonej do prowadzenia zupełnie – z punktu widzenia prawnego – nowego biznesu. Bardzo istotna jest też kwestia możliwości kontynuowania  działalności jeśli ta wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, zezwoleń, licencji, czy pozwolenia.


Artykuł powstał przy współpracy z kancelarią prawną Kantorowski i wspólnicy.

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl