Marketing i Biznes E-commerce Klauzule niedozwolone w sklepach internetowych

Klauzule niedozwolone w sklepach internetowych

Klauzule niedozwolone w sklepach internetowych

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Spora część regulaminów, które można znaleźć w Internecie jest kopiowanych z jednego sklepu do drugiego. Nawet największe podmioty mają w swoich dokumentach klauzule niedozwolone. Poznaj, czym są takie klauzule, by wiedzieć jak ich unikać.

Klauzule abuzywne = niedozwolone

Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Warto wiedzieć, że postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

Klauzule abuzywne, które mogą znaleźć się również w Twoim regulaminie to postanowienia wzorców umowy uznane za niedozwolone. Są to takie postanowienia które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem i ograniczające konsumentów. A to, co ogranicza konsumentów, musi być z regulaminu wyeliminowane.

Zawarcie w regulaminie klauzul niedozwolonych może prowadzić do nałożenia kar finansowych oraz uszczerbku Twojej renomy jako przedsiębiorcy.. Podmioty zajmujące się ochroną przedsiębiorców często publicznie informują o ukaraniu e-sklepu naruszającego prawa konsumentów.

Rejestr zawierający klauzule regulaminów sklepów internetowych uznane za niedozwolone jest jawny i bardzo prosty w użyciu. Bardzo duża część postanowień się powtarza, z uwagi na różną formę zapisu. Nie warto jednak kombinować ubierając pewne ograniczenia w inne słowa albowiem liczy się sens takiej klauzuli i ograniczenia, które nakłada na konsumenta, a nie jego literalne brzmienie.

Postanowienia regulaminu poddaje się ocenie według stanu z chwili zawarcia umowy. Ważnym będą także okoliczności zawarcia umowy oraz inne umowy pozostające w związku z regulaminem.

Nasi specjaliści będą dynamicznie zarządzać ofertą Twojego sklepu na Ceneo, tak abyś znalazł się zawsze na wybranych pozycjach przy jak najniższym CPC za każdy produkt.

Kluczem do sukcesu jest pilnowanie stawki za przeklik oraz ceny każdego produktu osobno. Przy tak dynamicznie zmieniającym się asortymencie u Ciebie i u konkurencji, wykonanie tego manualnie jest niemożliwe, dlatego stworzyliśmy unikalne narzędzie ConveRISE.
Z nami Twoja oferta będzie:

Wyżej niż konkurencja za minimalną możliwą kwotę

Zawsze na kluczowych pozycjach

Zawsze opłacalna biznesowo

  Jakie ograniczenia są niezgodne?

  Art. 385(3) Kodeksu cywilnego wskazuje nam przykładowe ograniczenia praw konsumenta, które są niedozwolone. Są to takie postanowienia, które:

  1) wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie;

  2) wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

  3) wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony;

  4) przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy;

  5) zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta;

  6) uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju;

  7) uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie;

  8) uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta;

  9) przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy;

  10) uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie;

  11) przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową;

  12) wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania;

  13) przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy;

  14) pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;

  15) zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia;

  16) nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy;

  17) nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego;

  18) stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia;

  19) przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia;

  20) przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy;

  21) uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności;

  22) przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta;

  23) wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

  Przykłady takich klauzul niedozwolonych

  Poniżej wskazałem przykłady ww. zasad zastosowanych w praktyce. Najbardziej popularne i najciekawsze to:

  1) Wszystkie spory będą rozstrzygane polubownie, w przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

  2) Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

  3) Sklep nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubienia paczki przez firmę przewozową.

  4) Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej.

  5) Zdjęcia, kolor i opisy produktów mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń i reklamacji.

  6) Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo zachowania należytej staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy.

  7) Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi kupujący.

  8) Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu (paragonem lub fakturą), a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

  Czytaj również:

  Prawne aspekty funkcjonowania SPAMu

  Czy prawo i podatki mogą być sexi?

   

  Podziel się

  Zostaw komentarz

  Najnowsze

  Powered by: unstudio.pl