Marketing i Biznes Prawo w biznesie Prawo przedsiębiorców: Oznaczenie firmy i produktu

Prawo przedsiębiorców: Oznaczenie firmy i produktu

Prawo przedsiębiorców: Oznaczenie firmy i produktu

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Rozpoczynając działalność gospodarczą, a nawet prowadząc ją od dłuższego już czasu przedsiębiorcy często stawiają sobie pytanie, jakie dane są zobowiązani zamieszczać w celu prawidłowego oznaczenia swojej firmy. Jeśli jesteśmy sprzedawcami podobny problem pojawia się też w przypadku oznaczenia naszych produktów.  Chociaż kwestie te nie ograniczają się do regulacji ustawy Prawo przedsiębiorców to niewątpliwie z ustawy tej wywodzą się podstawowe reguły ich dotyczące.


Oznaczenie firmy

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ustawa Prawo przedsiębiorców nie wprowadziła w tym zakresie większych zmian. Tak jak i poprzednio identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Ponadto, przedsiębiorca umieszcza w oświadczeniach skierowanych w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej do oznaczonych osób i organów numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługuje się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

Pewnym novum jest regulacja zgodnie, z którą przedsiębiorca oferujący towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych umieszcza w ofercie co najmniej swoją firmę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz siedzibę albo adres.

Regulacja ta, jak się wydaje, miała na celu wyeliminowanie wątpliwości, które mogły powstawać w przypadku odbiorcy masowego, albo też mówiąc inaczej – niemożliwego do zindywidualizowania. Ustawodawca więc wprost wskazał, że te same zasady oznaczenia przedsiębiorcy będą miały zastosowanie także w tych przypadkach.

Warto jednak wiedzieć, że jeśli chodzi o oznaczenie przedsiębiorcy to regulacje tego dotyczące nie kończą się na regulacji ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych niektóre spółki są zobowiązane do zamieszczania dalszych, dodatkowych, informacji dotyczących ich oznaczenia.

Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę komandytowo-akcyjną w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać:

1)   firmę spółki, jej siedzibę i adres;

2)  oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru (KRS);

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)   wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

W przypadku więc spółki komandytowo – akcyjnej jej prawidłowe pełne oznaczenie winno brzmieć:

Marketing i Biznes Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Niepodległości 1, 00-001 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieście pod numerem KRS 000012345, NIP: 111-222-33-44 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, który został pokryty w całości.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:

1)   firmę spółki, jej siedzibę i adres;

2)  oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru (KRS);

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)   wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jej prawidłowe pełne oznaczenie winno brzmieć:

Marketing i Biznes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres: ul. Niepodległości 1, 00-001 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieście pod numerem KRS 000012345, NIP: 111-222-33-44 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł.

W przypadku natomiast spółki akcyjnej  pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać:

  1. firmę spółki, jej siedzibę i adres;
  2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Natomiast spółka akcyjna powinna zostać oznaczona w następujący sposób:

Marketing i Biznes Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Niepodległości 1, 00-001 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieście pod numerem KRS 000012345, NIP: 111-222-33-44 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, który został pokryty w całości.

Ze względu natomiast na brak dodatkowych wymagań co do oznaczeń pozostałych, przynajmniej tych głównych, form prowadzenia działalności gospodarczej formalnie rzecz ujmując winni oni zamieścić dla swojego prawidłowego oznaczenia wyłącznie swoją firmę oraz NIP.

Oznaczenie produktów

Inaczej niż w przypadku oznaczenia samego przedsiębiorcy w przypadku oznaczenia towarów ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadza już pewne zmiany.

Zgodnie z obecnymi regulacjami przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza na tym towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub w instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemne informacje w języku polskim:

  1. określające firmę producenta i jego adres, a także państwo siedziby wytwórcy, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  2. umożliwiające identyfikację towaru, chyba że przeznaczenie towaru jest oczywiste.

Trzeba jednak pamiętać, że oznaczenie produktów nie kończy się na wymogach wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców. Przede wszystkim istotną w tym zakresie jest ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zgodnie z którą producent wprowadzający produkt na rynek polski, w zakresie prowadzonej działalności jest zobowiązany dostarczać konsumentom informacje w języku polskim:

  1. umożliwiające im ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu jego używania, jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne;
  2. dotyczące możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Trzeba wiedzieć, że w zakresie odznaczeń produktów powyżej wskazane obowiązki są wyłącznie podstawowymi, a częstokroć co do danego rodzaju produktów ustawa nakłada zdecydowanie dalej idące wymagania.

Kwestie prawidłowego oznaczenia produktów są natomiast niezmiernie istotne, gdyż na producenta może w przypadku nieprawidłowości w tym zakresie może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 100.000,00 zł.

Tym samym, niezmiernie istotnym jest aby sprzedawane przez nas produkty posiadały stosowne informacje i oznaczenia. Aby jednak tak było przede wszystkim musimy posiadać wiedzę co do istnienia takich obowiązków i ich zakresu.

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl