Marketing i Biznes Prawo w biznesie Nowy „mały ZUS”: Kto z niego skorzysta i jaka jest jego wysokość?

Nowy „mały ZUS”: Kto z niego skorzysta i jaka jest jego wysokość?

Nowy „mały ZUS”: Kto z niego skorzysta i jaka jest jego wysokość?

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia

W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Ta przydługa nazwa to ustawa, która wprowadza tzw. mały ZUS. Dzięki nowelizacji, drobni przedsiębiorcy zapłacą składki na ubezpieczenie społeczne niższe nawet o połowę. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.


Dotychczas z obniżonej składki na ubezpieczenie społeczne, tzw. preferencyjnej stawki ZUS, mogli skorzystać tylko przedsiębiorcy zaczynający działalność, w ciągu pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności gospodarczej. Z nowych przepisów natomiast będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od tego jak długo ich firma jest na rynku. Jedynym kryterium skorzystania z „małego ZUSu” jest bowiem przychód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym.

Kto może skorzystać z obniżonej składki ZUS?

Zgodnie z omawianą ustawą z obniżonej składki ZUS będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Jak wynika z powyższego w 2019 r. z ulgi skorzystać będzie mógł przedsiębiorca, którego łączny przychód w 2018 r. nie przekroczył 63 000,00 zł. Aby więc płacić w przyszłym roku niższy ZUS nie możemy zarobić średnio miesięcznie więcej niż 5 250,00 zł. Co jasne, kryterium skorzystania z ulgi każdego roku prawdopodobnie będzie wzrastać, bowiem tradycją jest w ostatnich latach wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Mały ZUS nie dla handlowców

Z uwagi na fakt, iż kryterium skorzystania z „małego ZUSu” jest przychód z ulgi tej skorzystają głównie przedsiębiorcy prowadzący działalności z niskim udziałem kosztów oraz przedstawiciele wolnych zawodów. Praktycznie wykluczone będzie skorzystanie z niższych obciążeń przez firmy handlowe lub produkcyjne, w przypadku których znaczna część przychodu generowana jest przez koszty prowadzonej działalności.

Jaka będzie wysokość małego ZUSu?

Co istotnie, wysokość „małego ZUSu” nie będzie stała. Jego wysokość będzie ustalana proporcjonalnie do kwoty przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorcy korzystający z obniżonej składki zapłacą co miesiąc na rzecz ZUS kwotę od 520,00 zł do 1 230,00 zł (na kwotę tą składa się składka na ubezpieczenie społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy). Najmniejsze firmy więc zapłacą „mały ZUS” w wysokości odpowiadającej preferencyjnej stawce (520,00 zł), najwięksi zaś, acz mieszczący się w kryterium przychodowym, stawkę zbliżoną do jej pełnej wysokości (1 230,00 zł). Wedle wyliczeń składka ZUS wzrośnie o ok. 16 gr na każdą dodatkową złotówkę przychodu.

Składka zdrowotna w pełnej wysokości

Podkreślić trzeba, że ulga dotyczy wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne, dlatego niezależnie od tego czy korzystamy z małego, preferencyjnego czy też pełnego ZUSu, w każdym przypadku obowiązani jesteśmy do uiszczenia składki zdrowotnej w jej pełnej wysokości. Jej obecna wysokość to 319,94 zł.

5 lat z niższym ZUSem

Warto podkreślić jeszcze, że przedsiębiorcy będą mogli korzystać z „małego ZUSu” przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności. Biorąc więc pod uwagę niedawno wprowadzone zmiany dotyczące tzw. ulgi na start, czyli całkowitego zwolnienia z obowiązku uiszczania składki społecznej, dla nowo otwartych firm, możliwa jest sytuacja, że przedsiębiorca, po założeniu działalności pierwszy pełny ZUS zapłaci dopiero po 5,5 roku prowadzenia firmy! Po założeniu działalności przedsiębiorca ten bowiem może skorzystać z ulgi na start przez pół roku, przez kolejne dwa lata płacić preferencyjną składkę ZUS, a w ciągu kolejnych trzech lat, oczywiście po spełnieniu kryterium przychodu, nowy „mały ZUS”.

Jak obliczyć wysokość małego ZUSu?

Obliczenie małego ZUSu wymaga zastosowania kilku operacji matematycznych. Przyjmijmy, że mamy przedsiębiorcę, który co miesiąc wystawia faktury VAT na łączną kwotę 4 000,00 zł netto.

Spełnia, więc on kryterium przychodowe, bowiem jego roczny przychód wynosi dokładnie 48 000,00 zł. To obliczenie nie było jeszcze trudne – dalej, jeśli akurat nie skończyłeś studiów matematycznych, zaczynają się jednak schody.

Zgodnie z ustawą najniższą podstawę wymiaru składek, ubezpieczony ustala na dany rok kalendarzowy, mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, obliczony zgodnie z ust. 4, przez współczynnik, o którym mowa w ust. 5, ogłoszony na dany rok kalendarzowy. Brzmi skomplikowanie? Niestety tak jest. Ale po kolei.

Przeciętny miesięczny przychód obliczamy dzieląc roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku kalendarzowym i otrzymany wynik mnożymy razy 30. Wszystko zaokrąglamy do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeżeli jest niższa.

Nasz przykładowy przedsiębiorca osiągnął roczny przychód w wysokości 48 000,00 zł i prowadził działalność przez cały rok. Zatem kwotę 48 000 zł dzielimy przez 365 i otrzymany wynik mnożymy razy 30. Daje to przeciętny miesięczny przychód w wysokości 3 945,21 zł.

Idźmy dalej.

Otrzymany wynik pomnożyć musimy przez „współczynnik” o którym mowa w wyżej cytowanym przepisie. Wysokość tego współczynnika będzie ogłaszania przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Pierwszy raz współczynnik ten ogłoszony zostanie na 2019 r. Jego wysokość uzależniona będzie od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę w styczniu danego roku.

Na tej podstawie, na potrzeby przykładu, biorąc pod uwagę obecną wysokość ww. wynagrodzeń współczynnik ten wynosiłby obecnie 0,5078.

Pomnożenie przeciętnego miesięcznego przychodu w wysokości 3 945,21 zł przez współczynnik w wysokości 0,5078  daje nam podstawę wymiaru składek w wysokości 2 003,38 zł. Przy takiej natomiast podstawie wymiaru składek, składki ZUS wyniosą 633,87 zł. Łącznie więc ze składką zdrowotną oraz Funduszem Pracy nasz przedsiębiorca będzie musiał przelewać do ZUS co miesiąc kwotę 1002,89 zł.

Na składkach ZUS zaoszczędzi więc miesięcznie niewiele ponad 200 zł.

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl