Marketing i Biznes Biznes Na czym polega faktorowanie dla firm?

Na czym polega faktorowanie dla firm?

Na czym polega faktorowanie dla firm?

Prowadzisz firmę? Wyjedź w gronie liderów biznesu i weź udział w warsztatach z topowymi ekspertami

Sprawdź szczegóły

Faktoring to bardzo wygodna forma finansowania firm, która umożliwia zamianę należności na gotówkę w krótkim czasie. Adresowany jest do firm, które chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności lub mają problemy z płynnością finansową. Finansowanie firm oparte o wierzytelności z tytułu dostaw towarów i usług jest bardzo efektywną usługą oferowaną przez wyspecjalizowane instytucje finansowe i banki.

Podmioty w faktoringu

W faktoringu możemy wyróżnić trzy podmioty. Są nimi faktor udzielający finansowania (instytucja finansowa lub bank), faktorant, jako dostawca towarów lub usług oraz dłużnicy. Istotą faktoringu, czyli finansowania firm jest wykup przez faktora należności czyli faktur o odroczonym terminie płatności wystawionych przez faktoranta dla odbiorców (dłużników).

Faktoring w praktyce

Transakcję faktoringową można przedstawić w kilku prostych krokach. Pierwszym etapem jest powstanie wierzytelności (wystawienie faktury) na podstawie sprzedaży towarów lub usług. Następnie faktorant przesyła faktorowi, czyli instytucji finansowej zestawienie wierzytelności. Na tej podstawie faktor wypłaca faktorantowi zaliczkę, która najczęściej wynosi 80% wartości faktury, a pozostałą część po uzyskaniu od kontrahenta zapłaty za fakturę. W praktyce oznacza to, że kontrahent nie musi czekać 30 czy 60 dni na zapłatę od odbiorcy. Tym sposobem zapewnia sobie stałe finansowanie, umożliwiające płynne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Rodzaje faktoringu

Przedsiębiorca zainteresowany usługą faktoringu powinien zastanowić się nad wyborem rodzaju faktoringu. Wyróżniamy faktoring pełny (bez regresu) oraz niepełny (z regresem). Dwie formy finansowania różni ulokowanie ryzyka niewypłacalności odbiorców. Istotą faktoringu pełnego jest przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta, innymi słowy w przypadku braku zapłaty od dłużnika zobowiązanie do spłaty wierzytelności przejmuje faktor. Należności zostają ubezpieczone przez faktora lub wykorzystywana jest istniejąca polisa ubezpieczenia należności zawarta przez ubezpieczyciela z przedsiębiorcą. Jest to o tyle korzystne, że klient instytucji faktoringowej pozbywa się ryzyka braku zapłaty przez dłużników za dostarczone produkty lub wykonaną usługę.

Wybierając faktoring niepełny faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużników swojego klienta. W tym przypadku to faktorant jest odpowiedzialny za wypłacalność swoich kontrahentów, a w razie braku płatności jest zobowiązany do zwrotu faktorowi zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności. Wybór rodzaju faktoringu powinien zależeć od dotychczasowych doświadczeń z kontrahentami, znajomości branży, rynków zbytu oraz struktury portfela należności.

Finansowanie firm – najważniejsze korzyści

Główną korzyścią wynikającą ze skorzystania z usługi faktoringu jest uwolnienie środków zamrożonych w fakturach. Dzięki temu przedsiębiorstwo może lepiej zarządzać finansami, planować wydatki i regulować swoje zobowiązania. Finansowanie firm poprzez faktoring może być efektywnym wsparciem sprzedaży – uzyskane od razu środki finansowe może przedsiębiorca przeznaczyć na generowanie następnej sprzedaży, która również może zapewnić gotówkę, powielając cały cykl. Ponadto dzięki zaproponowaniu odbiorcom dłuższych terminów płatności firma wzmacnia elastyczność handlową, a co za tym idzie konkurencyjność.

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl